Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Všeobecné informace

Tyto podmínky ochrany osobních údajů mají uživateli aplikace Englibot pomoci pochopit, jaké údaje aplikace shromažďuje a zpracovává, za jakým účelem a co se s takovými údaji děje.

Žádáme uživatele, aby se s podmínkami ochrany osobních údajů seznámili a kontaktovali provozovatele aplikace v případě, že budou mít pochybnosti nebo jakékoli otázky související se zpracováním osobních údajů. Kontaktní e-mail [email protected].

Správcem Englibot je Optimipay S.A., se sídlem ve Varšavě (00-867), na adrese Al. Jana Pawła II 27, Warszawa, s přiděleným DIČ: 5272818875, IČO: 367979287, zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářská komora Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000705171.

Osobní údaje

Veškeré údaje na stránkách Englibot zpracovává Optimipay S.A.

 1. Správce shromažďuje informace, které dobrovolně poskytuje uživatel používající aplikaci Englibot. Navíc může správce ukládat informace o parametrech spojení, jako IP adresy, pro technické účely související se správou serverů a shromažďováním všeobecných, statistických demografických informací (např. o regionu, ze kterého dochází ke spojení), včetně bezpečnostních důvodů.
 2. Údaje, které jsou shromažďovány a zpracovávány, jsou údaje nezbytné k tomu, aby mohlo být uživatelům zpřístupněno používání aplikace Englibot k výuce jazyka, sledování pokroků ve výuce jazyka a zajištění nejvyšší kvality služeb.
 3. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které umožňují identifikaci uživatele. Uživatel není povinen poskytovat Optimipay S.A. žádné osobní údaje, avšak neposkytnutí těchto údajů znemožňuje nebo značně omezuje možnost poskytování služeb a odpovědí na veškeré dotazy uživatele. Údaje mohou být shromažďovány z několika zdrojů.
 4. Údaje, které shromažďujeme a zpracováváme:
  1. Údaje, které uživatel poskytuje přímo
  2. Údaje shromažďované na stránkách automaticky
  3. Údaje shromažďované z jiných zdrojů
 5. Osobní údaje shromažďované správcem jsou zpracovávány v souladu s předpisy zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. z. 1997, č. 133 pol. 883 se zm.) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. z. 2002, č. 144 pol. 1204 se zm.), výhradě na základě oprávnění ke zpracování údajů a výhradně za účelem realizace služeb objednaných uživatelem, za účelem identifikace, ověření a pro jiné účely popsané v obchodních podmínkách.
 6. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) chrání práva fyzických osob týkající se jejich osobních údajů. Našim uživatelům tedy garantujeme přehlednost a kontrolu přístupu, díky které mohou plně využít svých práv. S výhradou technických možností a omezení vyplývajícího z platných právních předpisů jsou předmětná práva fyzických osob následující:
  • Právo na přístup – právo na informaci o zpracovávaných osobních údajích a právo na přístup k nim;
  • Právo na opravu – právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • Právo na odstranění – právo požadovat odstranění osobních údajů;
  • Právo na omezení – právo požadovat, aby správce zanechal zpracování veškerých nebo některých osobních údajů uživatele, dočasně nebo natrvalo;
  • Právo na námitku – právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů uživatele z důvodů souvisejících s mimořádnou situací uživatele;
  • Právo podat námitku proti zpracování osobních údajů uživatele pro potřeby přímého marketingu;
  • Právo na přenos údajů – právo požadovat kopii osobních údajů uživatele v elektronické podobě a právo na jejich předání jinému subjektu za účelem jejich využití k poskytování služeb tímto subjektem;
  • Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nepodléhat rozhodování založenému na automatizovaném zpracování, v tom profilování, pokud dané rozhodnutí může ve vztahu k uživateli vyvolat právní následky nebo podobným způsobem podstatně ovlivnit uživatele.
 7. Správce vynaloží veškeré racionální úsilí za účelem ochrany soukromí a informací, které mu byly poskytnuty a týkají se uživatelů používajících aplikaci Englibot. Správce s řádnou péčí volí a používá vhodné technické prostředky, v tom softwarového a organizačního charakteru, zajišťující ochranu zpracovávaných údajů, zejména chrání údaje proti jejich zpřístupnění neoprávněným osobám, zveřejnění, ztrátě a zničení, neoprávněné úpravě a také proti jejich protiprávnímu zpracovávání.
 8. S ohledem na dobrovolný charakter poskytnutí osobních údajů mají uživatelé právo na přístup a opravu svých osobních údajů. Mohou se také obrátit na správce s žádostí o odstranění dříve poskytnutých osobních údajů z databází spravovaných správcem, s výhradou následující věty. Správce může odmítnout odstranění osobních údajů, pokud uživatel svým dosavadním chováním při používání aplikace Englibot porušil ustanovení tohoto dokumentu, obchodních podmínek nebo platných právních předpisů a uchování údajů je nezbytné k vysvětlení těchto okolností a stanovení odpovědnosti uživatele.
 9. V případě přihlášení uživatele k newsletteru bude správce na uživatelem poskytnutou adresu elektronické pošty posílat zprávy obsahující informace o produktech a službách poskytovaných prostřednictvím Englibot, včetně informací o organizovaných soutěžích, akcích.
 10. Správce může svěřit zpracování osobních údajů uživatele třetím subjektům, které realizují některé služby, zejména realizujícím platby, průzkum spokojenosti uživatele s používáním Englibot.

Soubory cookies

 1. Při prohlížení internetových stránek aplikace Englibot jsou používány soubory "cookies", čili malé textové informace, které jsou ukládány v koncovém zařízení uživatele v souvislosti s používáním Englibot. Jejich používání má za účel zlepšit funkci internetových stránek Englibot.
 2. Správcem používané soubory "cookies" jsou pro zařízení uživatele bezpečné. Zejména není možné, aby touto cestou pronikly do zařízení uživatele viry, jiný nežádoucí software nebo jiné škodlivé programy. Tyto soubory umožňují identifikaci softwaru, který uživatel používá, a uzpůsobení aplikace Englibot individuálně každému uživateli. Soubory "cookies" obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v zařízení a přiřazenou hodnotu.
 3. Správce používá dva druhy souborů "cookies":
  1. Relační cookies: jsou uchovávány v zařízení uživatele, který používá Englibot, a zůstávají tam do doby ukončení relace daného prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale odstraněny z paměti zařízení uživatele, který používá Englibot. Mechanismus relačních cookies neumožňuje stahování jakýchkoli osobních údajů, ani žádných jiných důvěrných informací, ze zařízení uživatele, který používá Englibot.
  2. Trvalé cookies: jsou uchovávány v zařízení uživatele, který používá Englibot, a zůstávají tam do momentu jejich zániku. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení nezpůsobí jejich odstranění ze zařízení uživatele, který používá Englibot. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje stahování jakýchkoli osobních údajů, ani žádných jiných důvěrných informací, ze zařízení uživatele, který používá Englibot.
 4. Správce využívá soubory "cookies" k následujícím účelům:
  1. konfigurace Englibot;
  2. tvorba statistik, díky kterým správce může porozumět tomu, jakým způsobem uživatelé aplikace Englibot používají internetové stránky, a následně zdokonalovat jejich strukturu a obsah, prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics, jejichž správcem je Google Inc se sídlem v USA. Podmínky ochrany osobních údajů Google jsou dostupné na následujících odkazech: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  3. zjištění profilu uživatele za účelem zobrazení uzpůsobených materiálů v reklamních sítích a za účelem přesnějšího uzpůsobení reklamního obsahu se zohledněním lokality a chování uživatele, s využitím nástroje internetové reklamy Google AdWords, jehož správcem je Google Inc. se sídlem v USA. Podmínky ochrany osobních údajů Google jsou dostupné na následujících odkazech: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  4. analýza aktivity uživatelů za účelem uzpůsobení zobrazovaného obsahu jejich profilu, což umožňuje lepší řízení reklamních kampaní prostřednictvím analytických nástrojů DoubleClick, jejichž správcem je Google Inc se sídlem v USA. Podmínky ochrany osobních údajů Google jsou dostupné na následujících odkazech: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 5. Doporučujeme uživatelům, aby si přečetli podmínky ochrany osobních údajů výše uvedených firem a seznámili se s jejich s pravidly používání souborů "cookies".
 6. Soubory "cookies" mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazení reklam uzpůsobených stylu, jakým uživatel používá Englibot. Za tímto účelem mohou být ukládány informace o cestě navigace uživatele nebo době trvání prohlížení dané stránky.
 7. V rozsahu informací o preferencích uživatele, shromažďovaných reklamní sítí Google, může uživatel prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů "cookies" pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preerences/.
 8. Uživatel může samostatně a kdykoli změnit nastavení týkající se souborů "cookies" a nastavit tak podmínky jejich uchovávání a získávání přístupu souborů "cookies" do zařízení uživatele. Změny nastavení, o kterých se hovoří v předchozí větě, může uživatel provést přes nastavení internetového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení mohou být změněna zejména takovým způsobem, aby byla blokována automatická obsluha souborů "cookies" v nastavení internetového prohlížeče, nebo aby byl uživatel o každém jejich umístění do zařízení informován. Podrobné informace o možnostech a způsobech obsluhy souborů "cookies" jsou dostupné v nastavení softwaru (internetového prohlížeče).
 9. Uživatel může kdykoli odstranit soubory "cookies" prostřednictvím funkcí dostupných v internetovém prohlížeči, který používá.
 10. Omezení používání souborů "cookies" může ovlivnit některé funkce internetové stránky a aplikace Englibot.

Provozovatel služby

Optimipay S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
KRS 0000705171
NIP 5272818875

Sociální sítě