Obchodní podmínky

I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky definují rozsah a pravidla zpřístupnění aplikace Englibot uživatelům.
 2. Dodavatel poskytuje služby elektronicky, v souladu s obchodními podmínkami.
 3. Uživatel je povinen dodržovat ustanovení obchodních podmínek.
 4. Registrací nebo jiným využíváním služeb uzavíráte závaznou smlouvou s dodavatelem, jehož údaje se nacházejí v Kapitole II (definice).
 5. Smlouva uživatele s dodavatelem obsahuje stávající obchodní podmínky.
 6. Uživatel prohlašuje, že veškeré registrační údaje, které poskytuje dodavateli, jsou pravdivé, přesné a kompletní a souhlasí s jejich uchováním po celou dobu.
 7. Dodavatel může pravidelně, dle svého uvážení, zavádět do smluv změny. Při zavádění závažných změn ve smlouvách budeme o této skutečnosti uživatele jasně a srozumitelně informovat, náležitě podle okolností, např. odesláním e-mailu. V některých případech budeme uživatele informovat s předstihem a další využívání služby, poskytované dodavatelem po zavedení změn, bude znamenat souhlas se zavedenými změnami. Proto prosíme o pozorné sledování takových zpráv. Pokud uživatel nebude chtít nadále využívat služeb dodavatele v rámci nové verze smlouvy, může smlouvu vypovědět kontaktováním zákaznického servisu dodavatele.

II DEFINICE

 1. Dodavatel – poskytovatel aplikace Englibot. Dodavatelem je Optimipay SA, Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa, Polsko, zapsaná do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářská komora Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000705171, s přiděleným DIČ: 5272818875 a IČO: 367979287.
 2. Uživatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která využívá aplikaci.
 3. Smlouva – znamená smlouvu o zpoplatněném poskytování služeb, uzavřenou mezi dodavatelem a uživatelem na dobu stanovenou v uživatelem zvoleném balíčku, který je dostupný na internetových stránkách služby, nebo v rámci individuálních (písemných, elektronických, telefonických nebo ústních) ujednání mezi dodavatelem a uživatelem. Smlouva je účinně uzavřena v době, kdy uživatel uskuteční platbu v souladu s ustanoveními smlouvy.
 4. Služba – umožnění využívání zpoplatněných on-line lekcí cizího jazyka prostřednictvím aplikace, realizovaných na základě didaktických materiálů zpracovaných dodavatelem, s využitím obrazu (video) a zvuku (audio).
 5. Obsah – znamená veškeré textové údaje, grafické údaje, audio soubory (např. nahrávky), audiovizuální soubory (např. videoklipy, filmy, multimediální objekty atd.), informace nechráněné autorským zákonem a také komentáře, názory a hodnocení umístěné uživatelem v aplikaci; veškeré dodatečné přílohy, soubory nebo materiály přikládané k obsahu jsou jeho nedílnou součástí.
 6. Aplikace – aplikace Englibot zpracovaná dodavatelem, fungující v rámci aplikace Facebook Messenger.
 7. Facebook Messenger – aplikace, která je majetkem firmy Facebook. Internetový komunikační nástroj, který vytvořil Facebook. Slouží k zasílání zpráv, fotografií, videí, samolepek a jiných souborů, umožňuje také reagovat na zprávy od známých a zahajovat interakci s chatboty. Podrobná pravidla používání produktů Facebook – v tom Facebook Messenger – obsahují smluvní podmínky Facebook, dostupné na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms. Dodavatel aplikace Englibot není žádným způsobem spojen s firmou Facebook, ani žádnou jeho součástí, v tom s žádnou dceřinou společností Facebook. Facebook není partnerem dodavatele a aplikace Englibot není společností Facebook podporována.

III PRINFIP FUNKCE A POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

 1. K používání aplikace je nebytný počítač nebo mobilní zařízení s instalovaným operačním systémem Androind verze 5.0 (Lollipop) nebo vyšší, se zapnutou lokalizací a zapnutými komunikačními moduly Wi-Fi a Bluetooth, libovolným internetovým prohlížečem Google Chrome ve verzi nejméně 62, nebo Mozzila Firefox ve verzi nejméně 57 nebo vyšší, se zapnutou obsluhou WebRTC, JavaScript a Cookies. Uživatelé využívající služeb pomocí mobilního telefonu jsou povinni se seznámit se sazbami za datový přenos (internetové připojení) jejich poskytovatele telekomunikačních služeb.
 2. Aby mohla aplikace řádně fungovat, musí mít k dispozici připojení k internetu a přenos dat. Náklady na připojení mobilního zařízení k internetu hradí příjemce informace, náležitě podle smlouvy uzavřené s poskytovatelem telekomunikačních služeb.
 3. Využití všech funkcí aplikace je možné po poskytnutí e-mailové adresy.
 4. Dodavatel vynaloží veškeré úsilí, aby používání aplikace bylo pokud možno nepřerušované a bezporuchové a také s využitím nejvyššího počtu konfigurací vybavení a programového vybavení dostupného na trhu, zejména pokud jde o kvalitu aplikace, její vhodnost pro jakékoli účely, a také pokud jde o absenci viditelných i skrytých fyzických nebo právních vad.
 5. Dodavatel využívá soubory cookies výhradně za účelem shromažďování informací souvisejících s využíváním služeb ze strany uživatele.
 6. Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoli jednání uživatele.
 7. Dodavatel nenese odpovědnost za výsledky související s výukou cizího jazyka prostřednictvím služeb poskytovaných přes aplikaci.
 8. Dodavatel nenese odpovědnost za technické problémy nebo technická omezení v počítačovém nebo mobilním vybavení uživatele, které znemožňují používání aplikace nebo služby.
 9. Dodavatel nenese odpovědnost z titulu porušení práv třetích osob a způsobení škody třetím osobám v důsledku nebo v souvislosti s jednáním uživatele, zejména v případě, že uživatel poruší autorská a jiná duševní práva, která přísluší třetím osobám.
 10. Dodavatel jedná při výběru obsahu s řádnou péčí, která vyplývá z profesionálního charakteru jeho činnosti.
 11. Dodavatel nenese odpovědnost za přestávky v provozu aplikace a přestávky v poskytování služby, ke kterým dojde v důsledku zásahu vyšší moci, chápané jako událost, kterou nebylo možné předpokládat a jejímž následkům nebylo možné předejít. V případě zásahu vyšší moci je dodavatel povinen neprodleně informovat uživatele o přestávce v poskytování služby a uvést její příčiny.
 12. Dodavatel nenese odpovědnost za přestávky v provozu aplikace a přestávky v poskytování služeb, k nimž došlo ze zavinění návazných subjektů, včetně Facebooku a jím nabízených služeb.
 13. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy dodavatel neposkytuje žádná prohlášení, garance ani podmínky týkající se uspokojivé kvality, obchodní vhodnosti, vhodnosti ke stanovenému účelu nebo neporušení práv. Podobně, jako v případě každého nákupu služeb (jakýmkoli způsobem a v jakémkoli prostředí), je uživatel povinen řídit se vlastním úsudkem a být obezřetný, pokud je to nezbytné. Žádné rady ani informace, ústní nebo písemné, které uživatel získá od dodavatele, nejsou jakoukoli garancí ze strany dodavatele v tomto rozsahu. Nemá to však vliv na zákonná práva spotřebitele/uživatele.
 14. Uživatel tímto souhlasí, že v rozsahu povoleném platnými právními předpisy je kontakt se zákaznickým servisem dodavatele jediným a výhradním nápravným prostředkem uživatele pro případ jakýchkoli problémů nebo nespokojenosti se službou.
 15. Dodavatel, jeho ředitelé, akcionáři, zaměstnanci, zástupci, členové správní rady, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, nástupci, dodavatelé nebo poskytovatelé licence nenesou v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy odpovědnost za žádné nepřímé, specifické, náhodné, trestní, výběrové nebo výsledné odškodnění; jakákoli ztráta možnosti používání, údajů, transakcí nebo zisků (přímých nebo nepřímých) ve všech případech vyplývajících z používání služby, bez ohledu na právní základ, bez ohledu na to, zda byl dodavatel upozorněn na možnost vzniku škody, a to i v případě, že nápravné opatření nesplňuje svůj primární účel; nebo celková odpovědnost za všechny nároky související s dodavatelem, nad částky zaplacené uživatelem dodavateli během předchozích dvanácti měsíců, o kterých se hovoří, v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
 16. Žádné ze smluvních ustanovení nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za podvod, úmyslné uvedení v omyl, smrt nebo jakoukoli zdravotní újmu způsobenou zanedbáním, které spáchal dodavatel.
 17. Při zohlednění skutečnosti, že aplikace funguje v rámci Facebook Messenger, uživatel se zavazuje dodržovat rovněž smluvní podmínky Facebooku.
 18. Dodavatel nenese odpovědnost za porušování smluvních podmínek Facebooku ze strany uživatele a z toho vyplývající omezení využívání služeb Facebooku, v důsledku tedy používání aplikace.
 19. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy uživatel souhlasí s tím, že zbaví dodavatele veškerých nároků na odškodnění, ztráty a výdaje (v tom odůvodněné honoráře a výdaje právníků) vyplývající z: (1) porušení smlouvy ze strany uživatele a (2) porušení jakýchkoli platných právních předpisů nebo práv třetích osob ze strany uživatele.

IV PLATBY ZA SLUŽBU

 1. Služba garantuje přístup do aplikace k výuce cizích jazyků, ve které si mohou uživatelé zakoupit různé balíčky. Podrobný popis balíčků je dostupný na internetových stránkách aplikace nebo může být individuálně sjednán mezi dodavatelem a uživatelem.
 2. Používání aplikace je zpoplatněno v souladu s aktuálními ceníky.
 3. Všechny ceny uvedené na internetových stránkách aplikace jsou uvedeny včetně DPH. Cena balíčku uvedená na internetových stránkách aplikace je závazná v době, kdy uživatel zakoupí přístup do aplikace.
 4. Některé služby jsou dostupné v souladu s aktuálními nabídkami v rámci předplatného. Druhy vyúčtování, ceny a termíny jsou uvedeny v každé nabídce a shrnuty před dokončením objednávky.
 5. Služba – v rámci předplatného – je uzavírána na dobu uvedenou v individuální objednávce. Po každém období předplatného se smlouva obnovuje automaticky v souladu se sjednanou lhůtou (např. po 1, 3, 6 nebo 12 měsících), pokud uživatel službu před uplynutím této lhůty nezruší. Uživatel má také možnost zakoupit doživotní přístup k aplikaci, a to po uskutečnění jednorázové platby ve výši uvedené na internetových stránkách dodavatele. V takovém případě se smlouva automaticky neobnovuje.
 6. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub osoby trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik wykupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie pobrana po sfinalizowaniu pierwszej płatności na stronie sprzedażowej Aplikacji. Proces finalizacji polega na wprowadzeniu przez Klienta szczegółów płatności do systemu Dostawcy, a następnie ich akceptacji i autoryzacji za pomocą specjalnych kodów, o ile jest to wymagane przez bank lub dostawcę płatności. Płatność Użytkownika na rzecz Dostawcy (lub strony trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik kupił dostęp do Aplikacji) zostanie automatycznie odnowiona – w przypadku usługi abonamentowej - na koniec okresu subskrypcji, chyba że Użytkownik anuluje dostęp do Aplikacji przed końcem bieżącego okres subskrypcji. Usługa zostanie anulowana w ciągu kilku dni od dnia następującego po ostatnim dniu bieżącego okresu abonamentowego. Jeśli jednak Użytkownik anuluje płatność lub dostęp do Aplikacji i / lub zakończy ją po upływie 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy lub przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, nie zostaną zwrócone żadne z opłat abonamentowych już zapłacone przez Użytkownika.
 7. Pokud uživatel požaduje vrácení všech uhrazených částek před uplynutím 30denní garance vrácení peněz, musí kontaktovat zákaznický servis dodavatele a odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy na adresu: [email protected].
 8. Dodavatel může pravidelně měnit cenu služby. V takovém případě informuje uživatele o veškerých změnách s předstihem. Změny cen nabývají účinnosti s počátkem dalšího období předplatného, které následuje po datu změny cen. V souladu s místními právními předpisy znamená využívání služby po každé takové změně souhlas s novou cenou. Pokud uživatel nesouhlasí se změnou cen, má právo odmítnout změny vypovězením předplatného služby před nabytím účinnosti nové ceny. Žádáme proto uživatele, aby věnovali pozornost informacím o změnách cen.
 9. Ustanovení smluv jsou pro uživatele závazná do doby jejich vypovězení ze strany uživatele nebo dodavatele. Pokud uživatel nebo dodavatel vypoví smlouvu, uživatel souhlasí s tím, že dodavatel nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k uživateli a nevrátí mu žádnou částku, kterou uživatel již zaplatil, a to v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Ustanovení této části budou vymáhána v rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoli.

V DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Dodavatel disponuje všemi majetkovými autorskými právy k veškerým dílům, která se nacházejí v aplikaci, mj. ke vzdělávacím materiálům.
 2. Veškeré kopírování, distribuce a jiné použití obsahu aplikace bez předchozího písemného souhlasu dodavatele je zakázáno.
 3. Uživatel nemá právo obchodně využívat, prodávat, odprodávat nebo jakýmkoli jiným způsobem předávat, kopírovat, distribuovat ani propagovat obsah aplikace. Uživatel nebude mít také právo používat obsah způsobem, který vyžaduje licenci k veřejnému použití (reprodukci).

VI PRÁVA K NEHMOTNÉMU MAJETKU

 1. Obsah poskytovaný v rámci přístupu do aplikace, v něm použité ochranné známky, názvy firem, loga, fotografie, multimédia a veškerá jiná díla v něm obsažená ve smyslu předpisů zákona ze dne 4. února 1994 o právu autorském a právech souvisejících, je chráněn podle předpisů obsažených ve všeobecně platných právních předpisech.
 2. Používání aplikace neznamená získání jakýchkoli práv ve vztahu k nehmotnému majetku a dílům obsaženým v aplikaci. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu dodavatele kopírovat, šířit, využívat nebo upravovat jakékoli součásti aplikace.

VII REŽIM REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

 1. Reklamace týkající se služeb může uživatel podat prostřednictvím e-mailu na adresu: [email protected].
 2. Reklamace týkající se neposkytování nebo vadného poskytování služby musí obsahovat nejméně následující údaje:
  • kontaktní údaje uživatele (jméno, příjmení, telefonní číslo),
  • přesný popis vzniklých vad v poskytování služby, obsahující přehled učiněných kroků, které vedly ke vzniku vady,
  • datum vzniku a dobu trvání popsaných vad,
  • screeny obrazovky mobilního zařízení, které dokumentují neposkytnutí nebo vadné poskytnutí služby.
 3. Reklamace bude dodavatel řešit neprodleně, nejdéle však během 30 kalendářních dní od data obdržení reklamace. V případě nutnosti provedení dodatečných diagnostických úkonů si dodavatel vyhrazuje právo na prodloužení výše uvedené lhůty náležitě o dobu nezbytnou k provedení předmětných diagnostických úkonů. O způsobu vyřešení reklamace bude dodavatel informovat uživatele e-mailem na adresu elektronické pošty, ze které byla reklamace odeslána.

VIII ÚDRŽBA A TECHNICKÉ PŘESTÁVKY

 1. Dodavatel má právo kdykoli, bez uvedení důvodu, vypnout přístup k aplikaci za účelem jejího vylepšení nebo provedení nezbytných oprav nebo údržby. Tyto práce budou – kromě výjimek vyplývajících z náhodných událostí – prováděny pokud možno ve večerních hodinách nebo dnech pracovního klidu.
 2. Technické přestávky ve funkci aplikace nemohou být důvodem pro vymáhání jakýchkoli nároků ze strany uživatele a jakýchkoli jiných osob.

IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo na zavádění změn v obsahu obchodních podmínek. O změnách obchodních podmínek dodavatel informuje uživatele pomocí aplikace, nebo zprávou na e-mail, a zveřejní změněné obchodní podmínky na internetových stránkách. Změněné obchodní podmínky jsou pro uživatele závazné, pokud ten neoznámí odmítnutí souhlasu s obchodními podmínkami zákaznickému servisu dodavatele během 21 dní ode dne, kdy byl informován o změnách v obchodních podmínkách.
 2. Pokud kterékoli ustanovení obchodních podmínek je (nebo se stane) neplatné nebo neúčinné, není tím narušena platnost ostatních ustanovení.
 3. U záležitostí, které obchodní podmínky neupravují, nacházejí uplatnění předpisy všeobecně platných zákonů v Polské republice.
 4. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.07.2020.
 5. Poslední aktualizace obchodních podmínek proběhla dne 17.07.2020.

Provozovatel služby

Optimipay S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
KRS 0000705171
NIP 5272818875

Sociální sítě